top of page

" Thong Muans "

Location :  MD Tower, Bangkok

.

" ผลผลิตภัณฑ์หลัก ถูกนำมาถ่ายทอดในงานออกแบบผ่านรูปทรงกลม แต่เรายังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบรูณ์ของวัตถุ หินก้อนกรวดซึ่งถูกนำมาใส่ในตะแกรงเหล็กทำเป็น box สร้างเป็น backdrop เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับโลโก้บริษัท "

.

" สร้างความแตกต่างไปพร้อมกับแสดงสีสันของ Corporate Identity ด้วยฝ้าเพดานตัดกับฝ้าเพดานโชว์งานระบบสีฟ้า "

.

" ห้องทำงานผู้บริหาร และห้องประชุมใช้วีเนียร์สลับสีเพื่อให้ความรู้สึกเข้ากับธีม [ ทองม้วน ] ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท "

.

" Thong Muans 🥯🥯 "
 Thong Muans 🥯🥯 (13)
 Thong Muans 🥯🥯 (11)
 Thong Muans 🥯🥯 (9)
 Thong Muans 🥯🥯 (10)
 Thong Muans 🥯🥯 (8)
 Thong Muans 🥯🥯 (6)
 Thong Muans 🥯🥯 (7)
 Thong Muans 🥯🥯 (5)
 Thong Muans 🥯🥯 (4)
 Thong Muans 🥯🥯 (2)
 Thong Muans 🥯🥯 (1)
 Thong Muans 🥯🥯 (3)
bottom of page